Klauzula informacyjna RODO

Administratorem danych osobowych osoby zapisującej się na darmowe FirmoGranie, w postaci imienia i nazwiska, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail, jest Aktywna Firma sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rogowska 127a, 54-440 Wrocław, dalej zwana administratorem. Kontakt z administratorem możliwy będzie również drogą elektroniczną, adres e-mail: kontakt@firmogranie.pl.

PODSTAWA PRAWNA 
Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z 27 kwietnia 2016 roku, (dalej: Rozporządzenie). Przetwarzanie danych jest niezbędne do rezerwacji miejsca lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO). 

CEL PRZETWARZANIA 
Dane osoby zgłaszającej przetwarzane będą celu przyjęcia i potwierdzenia rezerwacji miejsca w darmowym meczu sparingowym, FirmoGraniu, którego Aktywna Firma sp. z o.o.  jest organizatorem.

OKRES PRZECHOWYWANIA 
Dane osoby rezerwującej miejsce przechowywane będą przez okres jednego miesiąca, jeżeli umowa nie dojdzie do skutku lub przez okres 5 lat, jeżeli drużyna weźmie udział w regularnym FirmoGraniu.
Dane w postacie adresu e-mail przechowywane będą do czasu cofnięcia zgody marketingowej.

ODBIORCY DANYCH 
Dane mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie administratora takim jak np: firma hostingowa.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA 
Zgodnie z Rozporządzeniem przysługują Państwu następujące prawa:
a. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (dotyczy zgody marketingowej), 
b. prawo dostępu do treści danych,
c. prawo sprostowania danych osobowych, 
d.prawo do ograniczonego przetwarzania, 
e. prawo do przenoszenia danych, jeżeli jest to technicznie możliwe, 
f. prawo do usunięcia danych, jeżeli są podstawy prawne,
g. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, które można kierować na adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.
Wyżej wymienione prawa realizowane będą na podstawie oświadczenia wysłanego na adres e-mail: biuro@sportowaligafirm.pl lub pocztą tradycyjną na adres administratora.

DODATKOWE INFORMACJE 
Podanie danych osobowych zawartych w formularzu zapisu na FirmoGranie jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi dokonanie działań rezerwacyjnych. Informujemy, że w celu zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych administrator stosuje odpowiednie rodzaje zabezpieczeń.

closephone-square linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram